مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی 18 رقم نخود سفید ایرانی از نظر صفات کمی و کیفی مورد مقایسه قرار گرفت و رابطه بین صفات مورد مطالعه مشخص گردید. اختلاف میزان عملکرد‘ مدت پخت و خوش خوراکی درارقام مورد آزمایش از نظر آماری معنی دار بود ولی از لحاظ درصد پروتئین ‘ پروتئین در هکتار ‘ رنگ ‘ یکنواختی اندازه ‘ یکنواختی پختگی ومزه تفا وت معنی داری بین ارقام مشاهده نشد. ضریب همبستگی معنی دار ولی منفی بین مزه با پروتئین ومدت پخت و بین مدت پخت و خوش خوراکی بدست آمد. نتایج نشان دادکه در حدود 60 درصد از تغییرات صفت خوش خوراکی نخود سفید ناشی از تأثیر صفات مزه و بو و یکنواختی پختگی می باشد. تأثیر صفات نامبرده در کیفیت خوش خوراکی به ترتیب 12087 و1 درصد برآورد شد. ارقام 02518 – 071-12 دره گز و 10029-071-12 کرج و 10020-071-12 اردبیل از لحاظ صفات کیفی بر دو رقم دیگر ارجح بود.این رقم همچنین از نظر خوش خوراکی متوسط بود. ولی جزو دیرپزترین ارقام بشمار آمد. دو رقم 05468-071-12 و 05466-071-12 کرج از نظر میزان پروتئین در واحدسطح جزو ارقام متوسط بوده و ضمن زود پز بودن ‘ از لحاظ خوش خوراکی نیز ممتاز بودند.