ارزیابی خسارت طبیعی و تقلیدی سوسک برگ خوار غلاف(L.) oulema melanopus در مراحل رشدی گندم زمستانه واریته Potomac

نویسنده

چکیده

آزمایشات گلخانه ای جهت مطالعه اثر خسارت طبیعی و تقلیدی سوسک برگخوار غلاف
(L.) oulema melanopus در رشد رویشی وزایشی گندم Triticum vulgaris var. Potomac انجام گرفت. پنج تراکم لاروی (.‘3‘6‘12و 24 لارو درهر گلدان با شش نبات) و پنج در جه خسارت تقلیدی معادل خسارتهای وارده از تراکمهای لاروی فوق با استفاده از دو روش مختلف سمباده و قیچی در سه مرحله رشدی (ساقه زنی ‘ 50% گل دهی‘ 50% دانه ها بحالت خمیری ) آزمایش گردید.
تعداد‘ اندازه و وزن دانه ها با از بین رفتن مواد ذخیره ای و سنتز شده برگها ناشی از تغذیه لاروها با اجرای روشهای تقلیدی متناسب با میزان خسارت وارده به برگها‘ کاهش یافت که مقدارش در مرحله بین خوشه زنی وگل دهی بیشتر از مرحله بعد از گل دهی بود. عکس العمل گیاه ناشی از اختلاف در توزیع موادفتوسنتزی درقسمتهای مختلف نبات وحتی در طول هر برگ و مقدار انتقال یافته آنها به خوشه ها قبل از وارد آمدن خسارت بود. هیچ یک از آزمایشات تأثیر مهمی در اجزاء رویشی نباتات (طول ساقه‘ خوشه و وزن خشک سبوس ) نداشتند. روشهای اجرا شده مقایسه گردیده وکاربرد نتایج حاصله از آنها بحث شده است.