بررسی مقدماتی از زیست شناسی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (say)(col,chroysomelidae)

نویسنده

چکیده

سوسک کلر ادوی سیب زمینی تا سال 1363 جزو آفات قرنطینه کشور محسوب می گردید. این آفت در سال 1363 بصورت طغیانی در منطقه اردبیل ظاهر شد. هدف این بررسیها مشخص نمودن جنبه های مختلف زیست شناسی این آفت در منطقه اردبیل بوده است. نتایج این بررسیها نشان داد که این آفت در اردبیل دو نسل در سال تولید می کند. ولی ظهور اکثریت حشرات کامل نسل دوم آفت با خشک شدن بوته های سیب زمینی و سرد شدن ناگهانی هوا مصادف می شود و این حشرات قادر به تغذیه کافی نبوده و تعداد کثیری از آنها تلف می شوند و موفق ترین سوسکهای زمستان گذران به نسل اول (تابستانه) تعلق داشتند. حشرات زمستان گذران در اواسط اردیبهشت ماه هنگامی که در جه حرارت محیط به 12 درجه سانتیگراد رسید از پناهگاههای زمستانی خود خارج شدند. تخم ریزی این حشرات از اوایل خرداد شروع شد و تا اواسط مرداد ادامه یافت . درشرایط اقلیمی اردبیل طول مدت لازم برای تکامل نسلهای اول و دوم آفت به ترتیب 45 و 52 روز تعیین گردید. در تحت شرایط آزمایشگاهی 20 درجه سانتیگراد‘ 70 درصد رطوبت نسبی و 12 ساعت نور از زمان تخمریزی تا ظهور حشره کامل 41 روز بطول انجامید. میانگین تلفات سوسکهای زمستان گذران در حدود 50 درصد بوده و عمق متوسط محل زمستان گذرانی حشرات کامل در خاکهای لومی – شنی اردبیل در حدود 15 الی 25 سانتیمتر تعیین شد.