اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae Cav

نویسنده

چکیده

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15 روز روی بوته های برنج رقم موسی طارم که حساس به بیماری است. انجام شد. در موقع برداشت محصول‘ از میزان آلودگی خوشه ها یادداشت برداری ومحصول کرتهای برنج نیز توزین گردید. درصد آلودگی گردن خوشه های برنج در کرتهای سمپاشی شده در یک و دونوبت با قارچکشهای بنلیت‘ هینوزان‘ ای ال 291 ‘ تکتوپودر ‘ تکتو مایع و درکرتهای شاهد (آبپاشی در یک ودوبار) به ترتیب 31و 21‘ 37 و 33 ‘ 11و 6‘ 50 و30 ‘ 50و 28 ‘ 54 و 59 درصد بود. و در محاسبات آماری که روی تعداد بلاست گردن تیمارهای مختلف بعمل آمد‘ اختلاف معنی داری در سطح 1% مشاهده شد. کمترین آلودگی در کرتهای دوبار ویکبار سمپاشی با قارچکش ال 291 می باشد. هر چند وزن محصول برنج کرتهای مورد آزمایش متفاوت بود‘ ولی محاسبات آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد.