اثر استخراج مواد چربی و سایر ناخالصیها در مقدار اسیدهای آمینه آزاد لوبیا

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش تأثیر وجود مواد چربی و سایر ناخالصیها در سنجش مقدار اسید های امینه آزاد لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا اسیدهای آمینه بوسیله الکل استخراج گردید. قسمتی از محلول الکلی محتوی اسیدهای آمینه بوسیله مخلوطی از پروتاتول وکلروفرم از مواد چربی عاری شد. سایر ناخالصیهای موجود در این قسمت و در قسمتی که مواد چربی آن استخراج نشده بود بوسیله چهار روش مختلف از اسیدهای آمینه جدا گردید. مخلوط اسیدهای آمینه سپس با استفاده از روش کروماتوگرافی تعویض یونی ازنظر کیفی وکمی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش نشان می دهد که استخراج مواد چربی مقدار قابل استخراج لیزین‘ آرژنین‘ اسید گلوتامیک‘ آلانین‘ والین ‘ ایزولوسین ‘ لوسین ومجموع اسیدهای آمینه آزاد لوبیا را افزایش می دهد. همچنین اثر روشهای مختلف استخراج ناخالصیهای غیر چربی در مقدار لیزین‘ هیستیدین ‘ ارژنین ‘ اسید اسپارتیک ‘ اسید گلوتامیک ‘ آلانین‘ متیونین‘ لوسین ‘ تیروزین و مجموع اسیدهای آمینه از نظر آماری معنی دار می باشد. در بین چهار روش مختلف ‘ رسوب دادن مواد غیراسید آمینه بوسیله اسید کلریدریک تأثیر مثبت و قابل توجهی در چگونگی تجزیه اسیدهای آمینه دارد. با توجه به اثر متقابل مواد چربی و سایر ناخالصیها حداقل جدا نمودن یکی از دو ترکیبات نامبرده کافی بنظر می رسد. ولی با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده چنین استنباط می گردد . که رسوب دادن مواد غیر چربی بوسیله اسید کلریدریک بوسیله اسید کلریدریک موثر ترین روش برای تخلیص اسیدها ی آمینه آزاد لوبیا بشمار می آید.