بررسی ومقایسه لینه های اف 3 با والدین درسه رقم کنجد

نویسندگان

چکیده

بین سه رقم خالص کنجد که با انتخاب تک بوته ‘ رسه توده محلی جیرفت شیراز 1و شیراز 2 بدست آمده و به ترتیب به الف و ب و ج نشان داده شده اند دورگ گیری انجام و در توده های اف 2 حاصل (الف*ب و الف *ج) پنج درصد بوته هائی که دارای صفات ارزنده زراعی بودند انتخاب و بذور بوته های مزبور با والدین خود در مزرعه کاشته شده و برخی از صفات آنها مقایسه شد که نتایج زیربدست آمد: 1) تغییرات طول بوته در ارقام و لینه های اف 3 حاصل از بوته های اف 2 انتخابی بین 67/85 تا 43/153 سانتیمتر است و برخی از تفاوتها از نظر آماری معنی دار می باشند. حداقل طول را لینه اف 3 شماره 17 ترکیب "الف *ج" دارا می باشد. 2) تغییرات روغن در ارقام ولینه های اف 3 بین 23/53 و 46/59 درصد است.که برخی از تفاوتهای بین ارقام و لینه ها از نظر آماری معنی دار بوده وحداکثر روغن مربوط به لینه شماره 9 دو رگ "الف*ب" می باشد.3) تغییرات وزن بذر دربوته بین 44/7 تا 57/28 گرم وحداکثر مربوط به لینه اف 3 شماره 9 ترکیب "الف *ج" می باشد. 4) در دو ترکیب "الف *بو الف *ج" پیشرفت گزینش که برابر تفاوت میانگین والدین با میانگین لینه های اف 3 میباشد در مورد بذر در بوته وجود داشته و در ترکیب "الف * ج" پیشرفت گزینش برای درصد روغن نیز وجود دارد.