مقایسه 12 رقم یونجه از نظر خصوصیات زراعی ومرفولوژیکی در شرایط آب وهوایی مشهد

نویسندگان

چکیده

5 رقم یونجه ایرانی و 7 رقم یونجه خارجی با استفاده از یک طرح آزمایشی بلوکهای تصادفی با 4 تکرار تحت شرایط آب وهوایی مشهد ارزیابی شدند. مدت آزمایش 2 سال بود . ارقام ایرانی قره یونجه وهمدانی از بعضی جنبه های با ارقام پر محصول خارجی (دیابلووردو‘ و xL312) قابل رقابت بودند . البته درصد ساقه این دو رقم یونجه ایرانی کمی بیشتر از ارقام خارجی فوق الذکر بود و این موضوع می تواند تا حدودی بر ارزش غذایی آنها اثر سوء داشته باشد. در بین ارقام مورد مطالعه رقم بمی کمترین عملکرد و XL312 وهمدانی بیشترین عملکرد را داشتند . با وجودیکه ارقام موردمطالعه از نظر درصد برگ در ماده خشک تفاوت چندانی نداشتند ولی حداکثر درصد برگ در XL312 ‘ رامندی وسیمر چنسکایا وحداقل آن در یزدی و بمی بود و از نظر درصد ساقه کدی‘ همدانی وقره یونجه حداکثر و XL312 ‘ موآپا و سیمر چنسکایا حداقل درصد ساقه را داشتند. این ارقام از نظر درصد کل درماده خشک تفاوت چندانی نشان نداند. درمورد تعداد میانگره درهر ساقه نیز تفاوت چندانی مشاهده نشد. حداکثرارتفاع درهمدانی ‘ کدی‘ قره یونجه وبمی و حداقل ارتفاع در رنجر‘ رامندی وموآیا مشاهده شد. یزدی ورنجر تعداد ساقه در 625 سانتیمتر مربع ازهمه کمتر وکدی و قره یونجه ازهمه بیشتر بودند.