بر آورد تابع آبدهی قناتهای یزد

نویسندگان

چکیده

عوامل موثر بر آبدهی قنات در این مقاله بررسی شده و با استفاده از آمار مربوط به عوامل یاد شده و آبدهی 287 رشته قنات در منطقه یزد واردکان از استان یزد چند تابع آبدهی برای قناتهای مزبور برآورد شده و تأثیر نسبی عوامل سابق الذکر بر آبدهی قنات تعیین و اندازه گیری شده است.