اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف نمو سویا برروی عملکرد و اجزاءآن یعنی تعداد گره در بوته ‘ تعداد غلاف در هر گروه ‘ تعداد دانه در هر غلاف و وزن هر دانه می باشد. این آزمایش با 8 تیمار اصلی آبیاری ‘ دو رقم کلارک و ویلیامزو در4 تکرار طی سالهای 1364 و 1365 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تنش رطوبتی اثرمعنی داری برعملکرد و اجزاء آن دارد. در تمام تیمارهای تنش ‘ تعداد گره در بوته کاهش یافت. درمرحله رسیدگی ‘ تنش رطوبتی سبب کاهش وزن دانه ها گردید. در تمام تیمارها ‘ رقم کلارک عملکرد بیشتری از رقم ویلیامزداشت و این تفاوت بخاطر اختلاف در عملکرد شاخه های