بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.)

نویسندگان

چکیده

درسال 1367 به منظور تعیین تنوع جغرافیایی و ژنتیکی ارقام عدس موجود در کلکسیون بانک ژن حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تعداد 760 رقم و لاین مربوط به 28 شهر ایران و 24 کشور مختلف جهان همراه با رقم زیبا به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. صفات مورد بررسی عبارت بودند از طول دوره کاشت تا 50% گلدهی و 90% رسیدن به روز ‘ ارتفاع گیاه به سانتیمتر ‘ شاخص برداشت بر حسب درصد ‘ وزن 100 دانه به گرم ‘ تعداد غلاف در هر گیاه‘ تعداد دانه درهر غلاف وعملکرد دانه برحسب گرم در 2 متر مربع.