بررسی اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرما برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی جیرفت

نویسندگان

چکیده

دردرخت خرما‘ نوع گرده می تواند برروی خصوصیات شیمیایی میوه اثر گذارد‘ بطوریکه درتعیین کیفیت و کمیت میوه موثر می باشد. بنابرین انتخاب دانه گرده مناسب برای گرده افشانی درخت خرما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا بمنظور انتخاب بهترین پایه گرده دهنده و اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرمای بذری انتخابی از منطقه شهداد بر روی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی جیرفت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه نتایج این تحقیق از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به مدت دو سال (1370تا 1372) استفاده گردید. د ر این آزمایش بعد از گرده افشانی و تلقیح درختان خرما ‘ در مرحله رسیدن میوه خرما نمونه برداری و یادداشت برداریهای ضروری شده است. صفات کل مواد جامد محلول ‘ ماده خشک ‘ رطوبت محلول‘ ماده خشک ‘ رطوبت ‘ قندکل‘ خاکسترو PH میوه اندازه گیری شده است محاسبات آماری تجزیه واریانس مرکب ومقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشانگر آن است. که تیمارهای مختلف گرده از نظرآماری برروی PH میوه اثری ندارند. وتفاوتها معنی دار نبودند. ولی برروی سایر صفات شیمیایی میوه اثرات مطلوبی از خود بجا گذاشتند. بطوریکه تفاوتها از نظرآماری معنی دار بوده است.