تاثیر تاریخ کاشت روی عملکرد دانه سه رقم ذرت درمنطقه اصفهان

نویسنده

چکیده

بمنظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ذرت دانه ای درمنطقه برآن اصفهان‘ اثر تاریخهای مختلف کاشت بفاصله 15 روز برعملکرد دانه ارقام ذرت زودرس‘ میانرس و دیررس برای مدت دو سال در منطقه اصفهان مورد مطالعه قرارگرفت . نتایج این بررسی نشان دادکه روند تغییرات درجه حرارت‘ تحت تاثیر تاریخ کاشت‘ درعملکرد دانه ذرت موثر است.
براساس این نتایج چنین بنظر می رسد که دهه آخر اردیبهشت الی دهه اول خرداد مناسبترین محدوده زمانی جهت کاشت ذرت دانه ای در منطقه اصفهان است. در اینصورت کشت محصولاتی چون جو علوفه ای قبل از کاشت ذرت دانه ای قابل تأمل و بررسی می باشد.