بررسی اثرات پایه وکلرور کلسیم برروی تولید اتیلن وبرخی صفات کیفی میوه رددلیشس در سردخانه

نویسندگان

چکیده

میوه های سیب رقم رددلیشس پیوند شده دو پایه M9 و M26 درزمان 143 روز بعد از مرحله تمام گل طی سالهای 73-1372برداشت گردید. و پس از انتقال به آزمایشگاه با غلظت های 4و8 درصد (W/V) کلرور کلسیم به روش غوطه ور سازی ‘ تیمار و در طی مدت شش ماه نگهداری در سردخانه با دمای صفر درجه سانتیگراد ‘ هر 45 روز یکبار‘ میزان اتیلن و برخی صفات کیفی میوه مورد اندازه گیری قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه نوع پایه روی تولید اتیلن اثر معنی دارداشته بطوریکه میوه های حاصل از درختان پیوند شده روی پایه M9 اتیلن بیشتری را تولید نمودند. غلظت های کلرور کلسیم نه تنها میزان تولید اتیلن راکاهش داده بلکه زمان رسیدن اتیلن به حداکثر تولید را نیز به تاخیر انداخته است. بیشترین میزان نفوذ کلسیم درمیان بر میوه تا 45 روز نگهداری در سردخانه صورت گرفت. ضمن اینکه این میزان درمیوه های حاصل ازدرختان پیوند شده روی پایه M9 بالاتر بود.
استحکام میوه با افزایش کلرور کلسیم رابطه مستقیم داشت. میزان ماده خشک و درنتیجه میزان و آردی شدن در پایان دوره نگهداری ‘ در میوه های حاصل از پیوند روی پایه M26 همچنین درشاهد و در غلظت 4 درصد کلرور کلسیم بیشتر از میوه های حاصل از درختان پیوند شده روی پایه M9 غلظت 8 درصد کلرور کلسیم بود. میزان موادجامد محلول درمیوه های حاصل از درختان پیوند شده روی پایه M26 سطح بالاتری قرار داشت. درصورتیکه مقدار این مواد تحت تاثیر غلظت های کلرور کلسیم قرار نگرفت. PH اسیدیته میوه تحت تاثیر نوع پایه وتیمار کلرور کلسیم واقع نشد