جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار

نویسندگان

چکیده

بمنظور استفاده زا تریتیکاله بجای ذرت در تغذیه مرغان تخمگذار تجارتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم ترتیکاله ‘ با استفاده از نسبتهای جایگزینی 25‘50‘75 و 100 درصد تریتیکاله فرآیند نشده‘ تریتیکاله خیسانده شده در آب (به مدت زمان 8 ساعت به نسبت وزنی برابر با آب) وترتیکاله فرایند شده با آنزیم (آنزیم تجارتی بیو- فیدپلاس به میزان 1000 قسمت درمیلیون) بجای ذرت‘ جیره هائی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و دریک آزمایش با طرح آماری کاملا تصادفی و روش تجزیه فاکتوریل با 12 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار به 4 قطعه مرغ تخمگذار 150 روزه از هیبرید تجارتی های –لاین به مدت 9 هفته داده شد ونتایج هر تیمار با جیره شاهد بر اساس ذرت- سویا (بدون تریتیکاله) با استفاده از آزمون تی- استیودنت مقایسه گردید. در طول آزمایش میانگین خوراک مصرفی‘ میانگین وزن تخم مرغ ‘ میانگین درصد تولید تخم مرغ‘ میانگین بازده غذائی ‘ میانگین وزن مخصوص تخم مرغ ‘ میانگین وزن پوسته تخم مرغ ومیانگین کیفیت داخلی تخم مرغ موردبررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادکه اثر مقادیر مختلف جایگزینی دانه ترتیکاله بجای ذرت‘ اثر نوع فرآیند روی دانه تریتیکاله و اثر متقابل این دو بر روی
میزان خوراک مصرفی معنی دار نمی باشد. افزودن آنزیم وخیساندن دانه ترتیکاله درآب میزان خوراک مصرفی را افزایش داده ولی اختلاف موجود با جیره شاهد معنی دار نبود. اثر مقادیر مختلف جایگزینی دانه تریتیکاله بجای ذرت‘ اثر نوع فرایند برروی دانه ترتیکاله جایگزین ذرت با جیره شاهد در یک گروه قرار گرفته است. با افزایش میزان جایگزینی از میانگین وزن تخم مرع کاسته شده واین کاسته شده واین کاهش در 10% جایگزینی بسیار محسوس است.
افزودن آنزیم به جیره های حاوی تا 75% ترتیکاله بجای ذرت تفاوت معنی داری را درمقایسه با جیره شاهد بر روی وزن تخم مرغ ایجاد ننمود . درمورد درصد تولید تخم مرغ‘ میانگین های درصد تولید تخم مرغ با جیره های شاهد وجیره های حاوی 50 درصد ترتیکاله جایگزین ذرت بالاتر بود و درصد تولید تخم مرغ با جیره های 75 و100 درصد تریتیکاله جایگزین ذرت نسبت به جیره شاهد پایین تر بود ونوع فرایند تاثیری در بهبود تولید تخم مرغ درمرغان تغذیه شده با تریتیکاله نداشت.
از نظر بازده غذایی ‘میزان جایگزینی 25‘50 و75 درصد نسبت به جیره شاهد ارزش عددی بیشتری را نشان داد ولی از نظرآماری اختلاف معنی دار با گروه شاهد نداشت. در 100 درصد جایگزینی بازده غذائی بالا و با جیره شاهد اختلاف معنی دار داشت. وزن مخصوص تخم مرغ و وزن پوسته بر اثر سطوح مختلف جایگزینی تریتیکاله ونحوه فرایند آن تغییر ننمود. کیفیت داخلی تخم مرغ با تغذیه جیره های حاوی تا 50% ترتیکاله بجای ذرت کاهش نیافت ونحوه فرایند تریتیکاله تاثیری دربهبود کیفیت تخم مرغ نشان نداد.