ارزیابی خصوصیات آگرونومیکی ومرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی ازنظر تحمل به شوری

نویسندگان

چکیده

اثرات تنش شوری بر صفات آگرونومیکی ومرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی موردبررسی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر عامل تنش شوری در مزرعه برخواص آگرونومیکی ومرفولوژیکی 26 رقم گندم اصلاح شده ایرانی و خارجی در دو محیط شور (هنرستان کشاورزی مردآباد کرج) وغیر شور(مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج) مورد بررسی قرارگرفت.
صفات اگرونومیکی مورد مطالعه در آزمایشهای مذکور عبارت بودند از مدت زمان کاشت تا ظهور ساقه‘ ظهورخوشه ‘ رسیدن دانه‘ ارتفاع ساقه ‘ عملکرد بیولوژیکی ‘ وزن کاه‘ عملکرد دانه ‘ وزن هزاردانه‘ تعداد خوشه در واحد سطح‘ تعداد سنبلچه در سنبله‘ تعداد دانه در سنبلچه وشاخص برداشت.
علاوه بر تجزیه آماری مجزابرای هر محیط ‘ ا زطریق تجزیه مرکب داده ها برای دو محیط ‘ اثر متقابل شوری و ژنوتیپ مورد بررسی قرار گرفت. در اثر تنش شوری‘ تمام صفات مورد مطالعه بجز تعداد دانه در سنبلچه کاهش نشان دادند. ارقام پی تیک و اروند یک بیشترین عملکرد دانه د رمحیط شور را داشتند. شاخص مقاومت به شوری برای تمام ارقام محاسبه گردید که با صفت عملکرد دانه درمحیط شور همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. (R=0/85)‘ ارقام پی تیک و اروند یک در مقایسه با سایر ارقام بیشترین مقدار شاخص مقاومت به شوری را دارا بودند.