مقایسه سیمان وامولسیون قیر در تثبیت خاکهای واگرا

نویسندگان

چکیده

برای تثبیت خاکهای واگرا استفاده از مواد مختلفی از جمله نمک های چند ظرفیتی‘ موادقیری و رزین ها پیشنهاد گردیده است. در این تحقیقات برای اولین بار استفاده از سیمان ومقایسه مشخصات فنی آن با امولسیون قیر در تثبیت خاکهای واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام این مقایسه پس از تعیین مقدار اختلاط بهینه هر یک از دو ماده مذکور نمونه ها متعددی در قالب استاندارد 4 اینچی و قالب هاروارد ساخته شد. و سپس در سنین 7 و 28 روز مورد آزمایش های مقاومت فشاری‘ وارفتگی در آب‘ دوام در مقابل سیکلهای مختلف یخ زدگی ‘ نفوذپذیری ‘ جذب آب و فرسایش پذیری درمقابل جریان آب قرار گرفت. نتایج حاصله از این مطالعات نشان دادکه خاکهای ریز دانه رسی ورسی-سیلتی واگرا را می توان بخوبی با 5 تا 10 درصد وزنی سیمان تثبیت نمود. دوام و کیفیت فنی این مخلوط درشرایط مختلف به مراتب بهتر از مخلوطهای ساخته شده با امولسیون قیر بوده و فرسایش پذیری آن در مقابل جریان آب با سرعت حدود 2 متر درثانیه بسیار ناچیز و درحد قابل قبول برای پوشش کانال ها‘انهار آبیاری و سواحل رودخانه ها یا مخازن خاکی می باشد.