تعیین میزان ویتامین ث ‘ درصد پوست و گوشت و بذر در میوه 20 رقم گوجه فرنگی خارجی

نویسندگان

چکیده

بذر بیست رقم گوجه فرنگی بمنظور تعیین میزان ویتامین ث‘ گوشت و بذر در اواسط فروردین ماه در داخل جعبه های کاشت درگلخانه کشت گردیده و در مرحله برگی به مزرعه اصلی در ایستگاه تحقیقاتی انستیتو باغبانی واقع در دانشگاه اصفهان منتقل گردیدند.
ویتامین ث در دومرحله سبز و رسیده کامل انداره گیری شد. بیشترین مقدار ویتامین ث متعلق به رقم میکتنی شماره 1 با (44 میلی گرم درصد گرم میوه) وکمترین مقدارمربوط به رقم نیکولز با (12 میلی گرم درصد گرم میوه) مشخص گردید . مشاهده گردید که در اکثر ارقام هر چه میوه بطرف رسیدن پیش می رود میزان ویتامین ث کمتری اندازه گیری شد. از ارقام آزمایش شده رقم روما بیشترین مقدار میزان بذر در ردکلو از کلیه ارقام مورد آزمایش بیشتر (7/0 گرم درصد گرم میوه) ودر اوربانا از کلبه ارقام کمتر (1/0 گرم درصد گرم میوه ) تعیین گردید.