مطالعه در مورد چند روش مبارزه علیه قارچ Ascichyta rabiei (pass.)Lab

نویسنده

چکیده

بمنظور مبارزه با قارچ آسکوکیتا ‘ عامل بیماری برق زدگی نخود که روی طوقه‘ ساقه‘ دمبرگ‘ برگ و نیام نخود ایجاد لکه نموده‘منجر به ریزش برگها وخشکیدن قسمتی با تمام بوته نخود می گردد. چند روش مبارزه شیمیایی و زراعی درنظر گرفته شده که نتایج حاصل بشرح زیر است.
1. چون بذور نیامهای آلوده نخودریز و چروکیده بوده و وسیله انتقال قارچ عامل بیماری می باشد. انتخاب بذور سالم و یاضدعفونی آنها با قارچکشهای مؤثری مانند تیابندازل و بنلات ضروری می باشد.
2. معدوم ساختن بقایای آلوده نخود یا شخم زدن زمین حداقل دوماه قبل از کاشت بطوریکه بقایای آلوده زیرخاک مدفون شود ‘ تأثیر بسزایی در از بین رفتن قارچ دارد.
3. بیماری برق زدگی نخود در نقاطی که رطوبت نسبی بالابوده و یا در سالهای پر باران زیان شدیدی به زراعت نخودوارد می آورد. لذا انتخاب تاریخ کاشت مناسب خسارت را بحداقل می رساند و توصیه می شود که پس از بارندگی های بهاره اقدام بکاشت نخود بشود.
4. حساسیت ارقام مختلف نخودنسبت به این بیماری متفاوت بوده و بعضی از ارقام خاصه ارقام نخود دانه سیاه که برای تهیه لپه مورد استفاده است. مقاومت بیشتری درمقابل آلودگی نشان داده ورقم 06625-071-12 ازهمه مقاومتر بود.
5. در مواردیکه احتمال بروز بیماری می رود ویا پس از زراعت نخود مواجه با افزایش رطوبت و بارندگی می شود. سمپاشی بوته ها در چند نوبت با قارچکشهائی مانند کاپتان زینب ومانب به غلظت 2 درهزار شدت بیماری رامی کاهد.