تهیه نقشه فیزیوگرافیک خاک با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره لندست با روش بصری (منطقه قزوین)

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه‘ ابتدا پدیده هایی از زمین که با خصوصیات خاکها ارتباط دارند بر روی فیلم وتصاویر سیاه وسفید مورد بررسی و تعبیر و تفسیر قرارگرفت وسپس نتایج بدست آمده بوسیله تصویر رنگی مجازی منطقه کنترل و بعد با استفاده از دستگاه های کالرادیتیویور و دیژیکال نسبت به تکمیل اطلاعت حاصله اقدام شد. پس از تلفیق نتایج بدست آمده لندفرمهای کوه ‘ تپه ‘ واریزه های بادبزنی شکل ‘ دشتهای دامنه ای ‘ اراضی سیلابی وسیل گیر ‘ آبرفتهای بادبزنی شکل رودخانه ای و اراضی پست شناسایی گردید. خاکهای غالب هر یک از این واحدها نیز تعیین شد. قسمتی از نقشه نهائی یا نقشه منابع و قابلیت اراضی منطقه قزوین تهیه شده توسط مؤسسه خاکشناسی مقایسه گردیدونتیجه مقایسه نشان دهنده تشابه قابل ملاحظه ای از نظر واحدهای لندفرم می باشد. بطور کلی برای تفکیک واحدها به اجزاء کوچکتر و درنتیجه تهیه نقشه دقیقتر از منطقه ‘ علاوه بر استفاده ازاطلاعات ماهواره ای با روش بصری‘ ضرورت استفاده از روشهای کمی کاملا مشهود است.می توان نتیجه کلی را باینصورت بیان نمود که و تهیه نقشه های کاملتر باید مطالعات زمینی بیشتری در برنامه کار گنجانیده شود.