تعهد سازمانی و موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

از عوامل عمده موثر بر تحقق اهداف سازمانهای مرتبط با کشاورزی و توسعه روستایی، تعهد سازمانی کارکنان و کارشناسان آن سازمانها می باشد. بنابراین بررسی عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بمنظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی دانشگاه حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر یا مرتبط با تعهد سازمانی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز می باشد. این تحقیق با روش پیمایشی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه فارغ التحصیلان سالهای 1370 تا 1374 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (بالغ بر 1055 نفر) بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، حداقل 40 نفر از فارغ التحصیلان هر رشته یا طبقه به صورت تصادفی انتخاب و کل نمونه 450 نفر شد. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط اساتید صاحبنظر و پایایی آن پس از انجام مطالعه راهنما و محاسبه ضریب کرانباخ آلفا مورد تایید قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین گروههای فارغ التحصیل بر اساس نوع دیپلم، میزان همکاری با تشکل های دانشجویی در زمان تحصیل، میزان ارتباط با استادان و دانشجویان در دوره دانشجویی، اعتقاد به مطلوبیت روشهای تدریس در دانشکده، نگرش مثبت نسبت به مطلوبیت دروس اختصاصی کشاورزی، با تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان میدهد که همبستگی مثبت و معنی دار بین موفقیت شغلی فارغ التحصیلان با تعهد سازمانی ایشان وجود داشته ولی بین موفقیت تحصیلی فارغ التحصیلان با تعهد سازمانی آنان همبستگی معنی داری وجود ندارد. در پایان مقاله توصیه های عملی جهت بهبود کیفیت آموزش در دانشکده کشاورزی که مالاً منجر به ارتقاء سطح تعهد سازمانی فارغ التحصیلان می شود و همچنین توصیه جهت تکرار این مطالعه در سایر دانشگاهها مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها