اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L)

نویسندگان

چکیده

تأثیر سرما و ژیبرلین و اثر متقابل آنها و همچنین اثر تاریخ کاشت بر کیفیت و کمیت گل لاله واژگون بررسی گردید. پیازهای لاله واژگون که از رستنگاه طبیعی (زاگرس) تهیه شده و سپس به مدتهای مختلف یک، دو، سه ماه و شاهد تحت سرما قرار گرفتند و سپس قبل از کاشت در دو تاریخ مختلف توسط ژیبرلین به غلظت 200 پی پی ام آغشته گردیدند. نتایج بدست آمده نشان داد که انبار پیازها در سرمای 8 درجه سانتی گراد به مدت یک ماه و همچنین تیمار ژیبرلین سبب افزایش کمی و کیفی گلها گردید بطوریکه طول و عرض گلبرگها، طول ساقه گلدهنده و تعداد گل افزایش یافتند و تاریخ کاشت نیز در پیش رس رشدن گلها مؤثر واقع گردید. این آزمایش در طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه های گروه باغبانی دانشکده کشاورزی در کرج به انجام رسید.

کلیدواژه‌ها