اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.)

نویسندگان

چکیده

دگرگون سازی ساختار سایه انداز گیاهی بمنظور ایجاد وضعیتی که در آن تاج پوشش بتواند حداکثر نور لازم برای انجام فتوسنتز را دریافت کند، یکی از راههای مهم افزایش تولید گیاهان زراعی است. به همین منظور و همچنین برای تعیین نقش مواد ذخیره ای ساقه در پر شدن بلال، در شرایط کاهش فتوسنتز جاری گیاه، یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار در تابستان سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک طراحی و اجرا شد. نتایج بدست آمده نشان داد که حذف نیمة انتهایی پهنک همه برگهای هر بوته در مرحله ظهور گل تاجی باعث افزایش عملکرد دانه بمیزان 21 درصد شد. حال آنکه حذف تمام برگهای گیاه 20 روز پس از ظهور کامل کاکل، باعث کاهش عملکرد بمیزان 52 درصد گردید. این در حالی بود که حذف گل تاجی و تمام برگهای بالای بلال بجز نزدیکترین برگ به بلال ده روز پس از ظهور کامل کاکل تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت. پژوهش حاضرهمچنین نشان داد که حذف تمامی برگهای باعث کاهش معنی دار وزن خشک نهایی ساقه و قطر آن گردید که این امر نشان دهندة افزایش انتقال مجدد مواد ذخیره شده از ساقه به بلال بود.

کلیدواژه‌ها