عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری

نویسندگان

چکیده

هدف کلی مطالعه جاری تخمین تابع تقاضای بیمه محصولات کشاورزی بود. گرایش به مخاطره نمونه ای شامل بهره برداران شهرستان ساری در استان مازندران با استفاده از روش قاعده اول اطمینان تخمین زده شد. سپس، تابع تقاضای بیمه با استفاده از روش گودوین برآورد گردید و عوامل مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد نیاز این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، از 105 گندم کار بیمه شده شهرستان ساری در سال 1374 جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای یارانه بیمه، درجه ریسک گریزی، عضویت در طرح محوری گندم، تحصیلات و سن بهره بردار، نسبت غرامت پرداختی صندوق بمیه به حق بیمه دریافتی آن تأثیر مثبت بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی دارد. در حالی که، اندازه مزرعه و پاره وقت بودن بهره بردار روی تقاضا تأثیر منفی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها