بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته (scp) تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی 3 آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش اول در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل ( 4 سطح scp* 2 نوع جایگزینی* 2 نوع scp) انجام گردید. اثر سطح scp (0، 3، 6 و 9% در جیره) بر روی عملکرد جوجه ها معنی دار (P<0.05) بود. تفکیک اثرات سطوح scp بر روی افزایش وزن و غذای مصرفی رابطه درجه دوم (P<0.01) را نشان داد. بین سطوح SCP و ضریب تبدیل غذایی همبستگی مثبت (P<0.05) مشاهده گردید. اثر دو نوع جایگزین SCP (با حضور یا عدم حضور پودر ماهی) در کل دوره بر روی افزایش وزن وضریب تبدیل غذایی معنی دار (P<0.01) و به نفع جیره های شامل پودر ماهی بود. آزمایش دوم در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با 3 تیمار، دو نوع scp تورولا و ساکارومیسس و جیره بدون ازت و به منظور سنجش کیفیت پروتئین دو نوع SCP با جیره های نیمه خالص، انجام شد و برای تعیین کیفیت پروتئین از معیارهای NPU,NPR,PER استفاده گردید. تجزیه داده های حاصل نشان داد که دو نوع scp از نظر معیارهای فوق با همدیگر تفاوت معنی دار (P<0.05) ندارند. آزمایش سوم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 نوع، scp تورولا، ساکارومیسس و متیلوتروف به منظور سنجش خواص شیمیایی پروتئینهای مذکور در آزمایشگاه انجام شد و خواص شیمیایی مانند Pep.dig,DBL,DBC تعیین گردیدند. تجزیه داده های حاصل نشان داد که سه نوع scp از نظر خواص ذکر شده با همدیگر تفاوت معنی داری (P<0.05) ندارند.

کلیدواژه‌ها