بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی

نویسندگان

چکیده

اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها (DCAB) بر روی افزایش وزن روزانه، بازده غذایی، تعادل اسید-باز خون، قابلیت هضم جیره ها، مقاومت استخوان و خصوصیات لاشه بره ها مورد مطالعه قرار گرفت و برای این منظور از 32 رأس بره نر ورامینی با میانگین سن 9±101 روز و متوسط وزن 4/2±62/19 کیلوگرم استفاده شد. در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بره ها با چهار گروه وزنی، چهار جیره با سطوح مختلف تعادل کاتیون- آنیون صفر، 200، 400 و 600 میلی اکی والان در کیلوگرم مادة خشک به مدت 100 روز تغذیه شدند. در این مدت در فواصل هر 14 روز افزایش وزن و بازده غذایی اندازه گیری شد. قبل از پایان بررسی قابلیت هضم جیره ها به روش اکسید کرم ((Cr2O3 مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک ترقیق اوره، فضای انتشار اوره در مایعات خارج سلولی مطالعه شد. در پایان آزمایش بره ها ذبح و ترکیبات شیمیایی و خصوصیات لاشه بدون استخوان و قدرت استخوانها تعیین شد. نتایج نشان داد که کمترین افزایش وزن روزانه 161/0 از آن جیره با DCAB صفر و بیشترین 207/0 گرم از آن جیره با DCAB 400 میلی اکی والان بر کیلوگرم ماده خشک بود (p>0/05) سطوح مختلف DCAB روی اسیدیته خون اثر معنی داری داشت (p>0/05) بهترین ضریب تبدیل غذایی بره ها (20/7) با DCAB 400 میلی اکی والان و بدترین آن (26/8) با DCAB صفر حاصل شد. نتایج بدست آمده از تفکیک قطعات لاشه و تجزیه بافتها نشان داد که DCAB روی چربی کل لاشه، استخوان، درصد رطوبت، ماده خشک و چربی خام لاشه بدون استخوان اثر معنی داری دارد (P>%5) نتایج مربوط به خصوصیات مکانیکی استخوان نشان داد که مصرف جیره غذایی دارای DCAB صفر میلی اکی والان ضعیف ترین استخوان را بوجود می آورد

کلیدواژه‌ها