جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور استفاده از تریتیکاله بجای ذرت در تغذیه جوجه های گوشتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم تریتیکاله، با استفاده از نسبتهای جایگزینی 25، 50، 75 و 100 درصد تریتیکاله فرایند نشده، تریتیکاله خیسانده شده در آب (بمدت زمان 8 ساعت به نسبت وزنی برابر با آب) و تریتیکاله فرایند شده با آنزیم (آنزیم تجارتی بیوفیدپلاس به میزان 1000 قسمت در میلیون) بجای ذرت، جیره هایی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و در یک آزمایش با طرح آماری کاملا تصادفی و روش تجزیه فاکتوریل با 12 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار به 416 قطعه جوجه نر گوشتی به مدت 7 هفته پس از یک هفته از رشد اولیه جوجه ها و با جیره شاهد بر اساس ذرت- سویا (بدون تریتیکاله) مقایسه گردید. در طول آزمایش افزایش وزن جوجه ها، میزان خوراک مصرفی، بازده غذایی به صورت هفتگی و در دوره های آغازی و رشدی و نیز در کل دوره اندازه گیری شد. درصد تلفات و هزینه افزایش یک کیلوگرم وزن زنده در پایان آزمایش برای کل دوره محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در کل دوره از نظر میزان جایگزینی، جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره های 25 و 50 درصد تریتیکاله جایگزین ذرت نسبت به جیره های 75 و 100 درصد تریتیکاله جایگزین ذرت از رشد بهتری برخوردار بودند و اختلاف بین میانگینهای رشد معنی دار بود (p<%5) از نظر خوراک مصرفی اگر چه اختلاف بین میانگینها معنی دار نبود اما خوراک مصرفی از جیره شاهد و جیره 25 درصد تریتیکاله جایگزین ذرت کم و با افزایش میزان جایگزینی تاریخ پذیرش مقاله 75 درصد بر مقدار خوراک مصرفی افزوده شده ولی در 100 درصد جایگزینی از میزان خوراک مصرفی کاسته شده است. جیره شاهد و جیره 25 درصد تریتیکاله جایگزین ذرت دارای بازده غذایی بهتری بوده است. از نظر اثر فرآیندهای مختلف، جیره شاهد و جیره های حاوی تریتیکاله فرآیند شده سبب رشد بهتری شده و میانگینهای رشد از نظر آماری در یک گروه قرار گرفته اند در صورتیکه جیره حاوی بیش از 50% دانه تریتیکاله فرایند نشده موجب رشد کمتری گردید. اختلاف بین میانگینهای خوراک مصرفی معنی دار نبود. جیره شاهد و جیره های حاوی دانه تریتیکاله فرایند شده نسبت به جیره های حاوی تریتیکاله فرایند نشده دارای بازده غذایی بهتری بودند و اختلاف بین میانگینها معنی دار بود (P<%5) با توجه به مقایسه میانگینهای صفات بررسی شده در این تحقیق استفاده از تریتیکاله بجای ذرت تاریخ پذیرش مقاله میزان 50 % در جیره های غذایی جوجه های گوشتی توصیه می گردد و چنانچه میزان جایگزینی بالاتری مورد نظر باشد استفاده از آنزیم یا خیساندن دانه تریتیکاله باید مورد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها