بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR

نویسندگان

چکیده

برای تعیین چند شکلی های DNA در جمعیت های سن گندم،. Eurygaster intergriceps put (scutelleridae: Heteroptera) حشرات کامل این گونه از مناطق قادر آباد فارس، مبارکه اصفهان، جیرفت، کرج، ورامین، مشهد، بروجرد، کرمانشاه و مغان جمع آوری شدند. استخراج dna از حشرات کامل ماده پارازیته نشده با انجام تغییراتی در روش مینی پرپ صورت گرفت. برای انجام واکنش pcr، 20 آغازگر بطور تصادفی انتخاب و بر روی نمونه ها آزمایش گردید. آغازگرهای UB62,UB58,UB2,UB1 تکثیر DNA الگو را به خوبی انجام دادند بنابراین برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. گروه بندی نمونه ها بر اساس ضریب تشابه Jaccard صورت گرفت. طبق نتایج بدست آمده جمعیتهای کرج، ورامین، اصفهان و فارس در یک گروه، جمعیت های بروجرد و کرمانشاه در یک گروه و جمعیت های مغان، جیرفت و مشهد نیز هر کدام در گروههای جداگانه ای قرار گرفتند. بیشترین تمایز ژنتیکی بین جمعیتهای غرب کشور (بروجرد و کرمانشاه) و جنوب شرق کشور (جیرفت) و کمترین تمایز ژنتیکی بین جمعیت های اصفهان و فارس دیده می شود

کلیدواژه‌ها