بررسی اونتوژنی Asaphes suspensus (Nees) (Hym. Pteromalidae) هیپرپارازیتوئید شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hom. Aphidiae

نویسنده

چکیده

در جریان کاوشهای آزمایشگاهی، تغییرات رشدی تخم و چهار مرحله لاروی A.suspensus زنبور هیپرپارازیت Aphidius nigripes زنبور پارازیتوئید شته ها، توسط میکروسکوپهای الکترونی و نوری و فتوگرافی های زیاد روی یکصد نمونه تفکیک دوره های مختلف لاروی مورد بررسی قرار گرفت. تخم بیضی شکل و بدون دنباله، طول متوسط 235/0 و عرض 115/0 میلی متر و لارو از نوع لارو Vermiform بوده و بدنش از 14 حلقه تشکیل یافته است. لارو سن اول: به طول متوسط 57/0 و عرض 24/0 میلی متر، پهن ترین قسمت بدن مزوتوراکس، آرواره های بالا داسی شکل (Falciform) و در سطح پشتی بدن در همه حلقه های شکمی موهای خار مانند دیده می شود. دوره لاروی سن اول به طور متوسط 70 ساعت است. لارو سن دوم: به طول متوسط 79/0 و به عرض 30/0 میلی متر و بدون آرواره است. موهای ناحیه پشتی افزایش یافته و موهای خار مانند در یک ردیف در طول بدن در هر حلقه یک موی بوجود می آید. دوره رشدی لاروسن دوم 33 ساعت است. لاروسن سوم: بطول 25/ 1 و عرض 54/0 میلی متر است. آرواره ها در این سن ظاهر می شوند. شیارهای عرضی کوتاه در سطح پشتی هر حلقه بدن تشکیل می گردد. منافذ تنفسی کاملاً مشهود است. طول دوره رشد این لارو 35 ساعت است. لارو سن چهارم: بطول 70/1 و عرض 655/0، بدن استوانه ای با یک خط فرورفته سراسری در ناحیه پشت است. علاوه بر سه نوع موی (setae)، سه نوع برجستگی خار مانند (Papille) حسی در روی سر و قطعات دهان مشاهده می شود. شاخکها و پالپهای آرواره پایین و لب پایین از همین نوع پاپیل تشکیل یافته اند. قطعات دهانی از بخش labor-clypeus و آرواره بالا و آرواره پایین و لب پایین ذوزنقه ای شکل تشکیل یافته است. روی حلقه آخری بدن (Cauda) موهای ظریفی قرار گرفته است و روی ان دو نوع شکاف افقی و عمودی دیده می شود. دوره رشد لارو سن چهارم 72 ساعت است. دوره شفیره گی 72 ساعت است، لذا دوره رشدی این زنبور تا ظهور حشره کامل در شرایط آزمایشگاه 14 روز بطول می انجامد.

کلیدواژه‌ها