تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین اثرات دو فاصله ردیف (55 و 70 سانتی متر) و چهار سطح تراکم بوته (0/3، 5/4، 0/6 و 5/7 بوته در متر مربع) روی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم سیب زمینی (دراگا، آئولا و کاسموس) در منطقه اردبیل، آزمایش کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال زراعی 1375 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اجراء شد. در مجموع شش نمونه برداری در تاریخهای 31، 59، 87، 110، 127 و 156 روز پس از کاشت بعمل آمد و با اندازه گیری سه پارامتر وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ و وزن خشک کل مولفه های مختلف رشد محاسبه شدند. بیشترین سرعت رشد گیاه زراعی مربوط به رقم کاسموس بود که از الگوی کاشت 55 سانتی متر و تراکم 0/6 بوته در واحد سطح بدست آمد که معادل 3 0/14 گرم در هر متربع در هر روز بود. مناسبترین شاخص سطح برگ در منطقه معادل 95/1 تعیین شد که توسط رقم کاسموس حدود 70 روز پس از کاشت همزمان با به حداکثر رسیدن مقدار سرعت رشد گیاه زراعی بدست آمد. سرعت جذب خالص در طول زمان روند نزولی داشته و علاوه بر آن بوته های مورد کاشت در تراکمهای بالای بوته مدت زمان بیشتری قابلیت تولید آسیمیلات را حفظ کردند. بیشترین سرعت رشد غده مربوط به رقم آئولا با الگوی کاشت 55 سانتی متر و تراکم 5/7 بوته در واحد سطح بدست آمد که معادل 443/10 گرم در متر مربع در هر روز بود. در این آزمایش نتیجه گرفته شد که مقدار عملکرد با سرعت رشد گیاه زراعی همخوانی بیشتری در مقایسه با سرعت رشد غده داشته و بیشترین عملکرد غده مربوط به رقم کاسموس با الگوی کاشت 70 سانتی متر و تراکم 0/6 بوته در متر مربع بود که معادل 68/2331 گرم در واحد سطح بود.

کلیدواژه‌ها