آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

در مورد نحوه گزینش دانشجو برای کارشناسی (آزمون سراسری) تحقیقات مختلفی صورت گرفته که غالباً دال بر این هستند که گزینش دانشجو در کشور نیازمند تغییر و تحول است (مجتهدی 1372). اما متاسفانه پیش از این تحقیقی در خصوص نحوه و زوال گزینش دانشجوی کارشناسی ارشد در ایران و یا سایر کشورهای جهان صورت نگرفته است. معذالک، دست کم شیوه نامه های هر دانشگاه خارجی می تواند مشخص کننده این امر در دانشگاه مربوطه باشد. این تحقیق در پی بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در مورد نحوه و روال گزینش دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی و با هدف دست یابی با عمده ترین سازه های مورد توافق آنان در این خصوص بود تا با استفاده از آن بتوان راه کارهایی مناسب تر برای گزینش داوطلبان ارائه کرد. جامعه آماری آن نیز 131 نفر اعضای هیات علمی مزبور می باشند. از بین این اعضاء قریب 23 نفر بازنشسته، مامور به تحصیل، اعزام به خارج و یا در ماموریت فرصت مطالعاتی و در نتیجه خارج از دسترس بودند. لذا فقط 108 نفر تمام شماری شدند و پرسشنامه تحقیق برای آنان ارسال گردید. از این تعداد 92 نفر (18/85 درصد) به پرسشنامه مزبور پاسخ دادند. یک پرسشنامه فاقد ارزش بررسی و مابقی در پرونده اطلاعاتی درج و اطلاعات واصله داده پردازی شدند. پرسشنامه تحقیق حاوی 74 پرسش در چهار قسمت بود. برای داده پردازی از نرم افزار SPSSWin7 استفاده شد. روشهای آماری به کار رفته شامل آمار توصیفی برای معرفی جامعه آماری و تعریف موقعیت رتبه ای سازه های 57 گانه تحقیق بود. در قسمت دوم تحقیق یعنی بخش تحلیلی که مربوط به سنجش تشابه پاسخهای واصله از گروه های مختلف پاسخگویان (بر حسب ویژگی های)و به عبارت بهتر تفاهم سنجی بین آنان بود از آماره من ویتنی و تجزیه واریانس یکطرفه ناپارامتری (کروسکال والیس) به ترتیب برای مقایسه نظرات دو و یا چند گروه از پاسخگویان هیات علمی استفاده شد. در عین حال در قالب Data Reduction در مرحله تحلیل کیفی (Qualitative Analysis) از تحلیل عاملی (Factor Analysis) برای کاهش سازه ها و ترکیب بندی آنها استفاده شد. قابل ذکر است که ضریب آلفا کرونباخ (Reliability Coeficient) برای پرسشنامه در بخش نخست 87/0 و برای مابقی پرسشنامه (سازه ها) برابر 89/0 بود. در مجموع 46 سازه از 57 سازه مورد تفاهم و توافق کلی پاسخگویان بود که از این تعداد 22 سازه باید در آزمون مطرح و 25 سازه نباید در آن مطرح شوند. متغییرها و ویژگی های شخصی پاسخگویان موجب اختلاف نظر آنان در 11 سازه بود. تحلیل عاملی با بهره گیری از چرخش عاملی به روش واریماکس 8 عامل را مشخص نمود که در مجموع 19 سازه از 22 سازه ای که باید در آزمون مد نظر قرار گیرند در ساخت این 8 عامل نقش داشتند. این تعداد عامل رویهم 1/68 درصد از واریانس گزینش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را تعیین می کند.

کلیدواژه‌ها