مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازیتوئید آن Diaeretiella rapae

نویسندگان

چکیده

زنبور Diaeretiella rapae (M´Intosh) یکی از پارازیتوئیدهای پلی‌فاژ و جهانی شته‌ها بوده و میزبان آن، شته مومی کلمBrevicoryne brassicae(L.) یکی از آفات مهم گیاهان خانواده چلیپاییان می‌باشد. در این تحقیق پارامترهای جمعیت پایدار این زنبور و میزبان آن در شرایط دمایی 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی5±60درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی محاسبه شده و مقایسه گردیدند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور و شته به ترتیب 212/0 و 226/0 حاصل گردید. متوسط طول یک نسل و مدت زمان دو برابر شدن برای زنبور به ترتیب 29/11 و 269/3 روز و برای شته به ترتیب 07/13 و 06/3 روز تعیین گردید. نرخ خالص تولید مثل، نرخ متناهی افزایش جمعیت و نرخ رشد هفتگی برای زنبور به ترتیب برابر با 5/10،
236/1 و 410/4 و برای شته به ترتیب برابر با 92/15، 25/1 و 864/4 بدست آمد. نتیجه نهایی اینکه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی کلم بیشتر از زنبورD.rapae حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها