بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیکی خاکزاد مورد توجه جدی محققین قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به باکتریهای آنتاگونیست بخصوص از باکتریهای گروه سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری‌های قارچی و باکتریایی ریشه گیاهان زراعی اشاره کرد. میکروارگانیسم‌هایی که در ناحیه ریزوسفر گیاهان زندگی می‌کنند گزینه مناسبی برای استفاده در روش‌های کنترل بیولوژیکی هستند زیرا ریزوسفر خط مقدم دفاعی ریشه‌ها علیه بیمارگرهای خاکزی می‌باشند. در این تحقیق تاثیر 41 جدایه باکتری در کنترل گونهvar. sporangiferum Pythium ultimum روی ریشه گیاه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. اغلب کلنی‌های رشد یافته روی محیط اختصاصی اس یک تولید رنگدانه فلورسنت کردند. با توجه به نتایج تستهای بیوشیمیایی، جدایه‌های Pf18 و Pf23 (جدا شده از مزارع لوبیای شهرستان خمین) و جدایه Pf26 از مزارع لوبیای دانشکده کشاورزی کرج به عنوان گونهPseudomonas putida تشخیص داده شدند. جدایه‌های Pf13 و Pf22 بعلت عدم قطعیت در تشخیص به عنوان Pseudomonas sp. شناسایی شدند. جدایه‌های Pf8, Pf15, Pf16, Pf26, Pf27 و نیز استرین CHAO رشد قارچ داشتند. بهترین تأثیر را در جلوگیری از رشد P.ultimum در شرایط آزمایشگاهی داشتند. جدایه‌های Bs4, Pf6 و Pf20 هیچ گونه تأثیری در کاهش رشد این گونه نداشتند. به غیر از 10 جدایه شامل جدایه‌های Pf6, Pf9, Pf10, Pf14, Pf19, Pf20, Pf24, Pf25, Pf29 و Pf31 که قادر به محافظت از بذر نبودند بقیه باکتریها با ممانعت از رشد قارچ بیمارگر، امکان جوانه‌زنی بذر لوبیا در محیط کشت را باعث شدند. از بین ریزوباکتریهای آنتاگونیست مورد استفاده فقط 16 جدایه شامل Pf2, Pf4, Pf8, Pf9, Pf13, Pf14, Pf15, Pf16, Pf18, Pf22, Pf26, Pf27, Pf28, Pf31 و Pf32 و نیز استرین CHAO تولید سیانید هیدروژن کردند. 14 جدایه شامل Pf1, Pf5, Pf6, Pf7, Pf12, Pf15, Pf20, Pf21, Pf23, Pf25, Pf27, Pf28 و Pf32 و نیز استرین CHAO تولید پروتئاز کردند. جدایه‌های Pf1, Pf13, Pf16, Pf26, Pf27 و Pf32 و نیز استرین CHAO با توجه به اندازه قطر هاله نارنجی رنگ اطراف کلنی باکتریها بیشترین تولید سیدروفور را داشتند. جدایه‌های B. subtilis و نیز جدایه‌های Pf11, Pf17, Pf20 و Pf23 اصلاً‌ تولید سیدروفور نکردند. هیچیک از جدایه‌های مورد آزمایش نتوانستند درون لوله آزمایش حاوی محیط سلولاز باعث تغییر رنگ کاغذ صافی بشوند. جدایه‌های Pf16 وPf26 بهترین اثر را در افزایش وزن تر بوته‌های لوبیا در خاک آلوده به P. ultimum در شرایط گلخانه داشتند و به همراه شاهد سالم در یک گروه قرار گرفتند. بهترین تأثیر مربوط به جدایه Pf16 بود. بیشترین قدرت کلونیزاسیون ریشه مربوط به جدایه‌های Pf4, Pf7, Pf13 و Pf28 بود.

کلیدواژه‌ها