اثر سرعت کوبنده، رطوبت و اندازه غلاف نخود بر درصد جدا سازی دانه و درصد دانه‌های شکسته در یک کوبنده انگشتی دار

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با ساخت یک کوبنده انگشتی دار، اثرات سرعت کوبنده، رطوبت و اندازه غلاف بر درصد دانه‌های شکسته و درصد غلاف های کوبیده شده نخود مطالعه شد. آزمایشات بر روی دو رقم نخود دیم و یک رقم آبی انجام شدند. رقم نخود تاثیر معنی داری بر درصد دانه های شکسته و درصد غلاف های کوبیده شده نشان نداد، ولی اثرات سرعت کوبنده، رطوبت و اندازه غلاف معنی داری بود. سرعت کوبنده بیشترین و اندازه غلاف کمترین تاثیر را نشان داد. با افزایش سرعت کوبنده از 3/6 به 12 متر بر ثانیه، درصد دانه های شکسته و درصد کوبش غلافها به ترتیب از صفر به 7% و از 42% به 85% افزایش یافت. با افزایش رطوبت غلاف، درصد دانه‌های شکسته و درصد کوبش غلافها بطور معنی‌داری کاهش یافت. در صورتیکه با افزایش اندازه غلاف، درصد دانه‌های شکسته و درصد غلافهای کوبیده شده به طور معنی‌داری افزایش یافت. بر اساس نتایج حاصله، شرایط مناسب برای برداشت غلاف‌های نخود، محدوده رطوبت‌های 12% تا 18% و سرعت کمتر از 5/9 متر بر ثانیه برای کوبنده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها