الگوی پروتئین و اسیدهای چرب جدایه‌های Streptomyces عامل جرب سیب زمینی در ایران

نویسندگان

چکیده

تعداد 88 جدایه Streptomyces از غده‌های سیب زمینی جمع آوری شده از استانهای همدان، خراسان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال 1379 جداسازی گردید. از بین استرینهای جدا شده 46 استرین آن به عنوان نماینده انتخاب و به همراه استرینهای استاندارد S. scabies ،S. acidiscabies وS. stelliscabies از نظر الگوی پروتئین و اسید چرب مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که الگوی الکتروفورز پروتئین گروهی از استرینها با استرینهای استاندارد S. scabies یکسان بود. در حالیکه گروهی دیگر شباهت بالایی با
S. acidiscabies داشتند. پروتئین این دو گروه شباهت کمتری با استرین استاندارد S.stelliscabies نشان دادند. آنالیز اسیدهای چرب با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و گاز کروماتوگرافی (GC) به ترتیب وجود سه لکه و 12 تا 18 اسید چرب که در بین آنها دو اسید چرب عمده که از ویژگیهای استرینهای مورد بررسی بود را محرز ساخت. در کروماتوگرافی لایه نازک وجود لکه‌های چربی مشابه استرینهای استاندارد بود. با توجه به تنوع نسبتاً زیادی که در بین استرینهای مورد بررسی وجود داشت، احتمالاً گونه یا زیر گونه‌های جدیدی در بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها