تولید کپسولهای نشاسته‏دار باکتری Bacillus thuringiensis Berliner حاوی مواد همراه مختلف و بررسی کارآیی آنها

نویسندگان

چکیده

باکتری Bacillus thuringiensis B. یکی از موثرترین حشره‏کش‏های میکروبی است که برای کنترل لارو بالپولکداران در مزرعه به کار می‏رود ولی به دلیل اثرات مخرب نور خورشید روی اسپورها و کریستال‏های این باکتری کارآیی آن در مزرعه محدود است و برای به حدا قل رساندن کاهش کارآیی باید در فرمولاسیون‏های آن مواد محافظ پرتو فرابنفش موجود باشد. در این تحقیق 16 فرمولاسیون مورد ارزیابی قرار گرفت و معلوم گردید که از لحاظ افزایش کارآیی باکتری در تحت تابش نور خورشید مناسب‌ترین فرمولاسیون مخلوط باکتری، ملاس چغندرقند و حنا می‌باشد. تعدادی از فرمولاسیون‏ها (گروه I) تحت تابش نور خورشید فاقد پرتو فرابنفش قرار گرفتند و تعداد دیگری از فرمولاسیون‏ها به مدت یک روز(گروه II) و یا دو روز (گروه III) تحت تابش نور خورشید واقع شدند جهت بررسی کارآیی فرمولاسیون‏ها از لاروهای سن پنجم پروانه موم‌خوار استفاده گردید. در گروه I، فرمولاسیون‏های کپسوله شده و کپسوله نشده حاوی ملاس و حنا به ترتیب 80 و 8/77 درصد تلفات در لارو ایجاد کردند. در گروه II فرمولاسیون کپسوله شده دارای ملاس و حنا با 3/73 درصد بیشترین تلفات را به وجود آورد. در گروه III فرمولاسیون کپسوله شده حاوی ملاس و حنا 9/68 درصد تلفات در لارو ایجاد نمود. رابطه معکوسی بین طول مدت تابش نور خورشید و کارآیی فرمولاسیون‏ها مشاهده گردید. مقدار OAR فرمولاسیون کپسوله شده دارای حنا و ملاس در گروه‏های II و III به ترتیب برابر 6/91 و 1/86 درصد بود. با افزایش شکر به محلول فرمولاسیون‏ها به پایداری آنها افزوده شد.

کلیدواژه‌ها