بررسی مارکر مولکولی پیوسته با صفت طول غلاف در جمعیت دابلد هاپلوئید کلزا (Brassica napus)

نویسندگان

چکیده

طول غلاف یا خورجین یکی از اجزاء موثر بر عملکرد کلزا1 می‌باشد که با انتخاب بر روی این صفت بطور غیر مستقیم می‌توان نسبت به افزایش عملکرد و به تبع آن افزایش عملکرد روغن دست یافت. بدین جهت مارکرهای مولکولی جهت انتخاب سریع و مطمئن ژنوتیپ‌های با طول غلاف بلند در برنامه‌های به نژادی مورد جستجو قرار گرفتند و مارکرهای مولکولی همبسته با طول غلاف در یک جمعیت هاپلوئید دوبل شده ناشی از تلاقی بین لاین‌های کلزای رقم کوانتوم (با طول بلند غلاف) X لاین چاینا ای (طول غلاف کوتاه) با استفاده از متد تجزیه توده متفرق (BSA) تشخیص داده شدند. یک نقشه لینکاژی مارکر مولکولی حاوی 37 مکان ژنی RAPD برای این جمعیت جهت تشخیص مکان‌های ژنی صفت کمی (QTLs) کنترل کننده صفت طول غلاف مورد بررسی قرار گرفت که دو مارکر در دو مکان ژنی غیر پیوسته با استفاده از روش اینتروال مپینگ انتخاب شدند که دو مارکر 22% تنوع فنوتیپی برای طول غلاف را در جمعیت مورد بررسی تخمین زدند. گزینش با این مارکرها در جهت افزایش طول غلاف موجب انتخاب گروهی از لاینهای هاپلوئید دوبل شده با میانگین طول غلافی معادل 112 میلی‌متر گردید که افزایشی معادل 15% را نسبت به میانگین جمعیت اولیه باعث شد. این نشان می‌دهد که استفاده از این مارکرها در برنامه‌های به نژادی موجب پیشرفت اصلاح جهت تهیه ارقام با طول غلاف بیشتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها