مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دو گونه میزبان آزمایشگاهی متداول

نویسندگان

چکیده

بررسی بیولوژی آزمایشگاهی زنبور Trichogramma pintoi و تاثیر نوع میزبان مورد استفاده برای پرورش در بهینه‌سازی پرورش انبوه آن می‌تواند حائز اهمیت باشد. در بیولوژی آزمایشگاهی زنبور T. pintoi مدت زمان هر یک از مراحل رشدی ، زادآوری، نسبت جنسی و نرخ رشد زنبور پرورش یافته روی تخم‎های بید غلات ((Sitotroga cerealella Olivier و بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller) مورد مطالعه قرار گرفت. برای مطالعه بیولوژی آزمایشگاهی، 40 زنبور ماده بارور از کلنی‌های پرورش زنبور روی تخم بیدهای آرد (TPE) و غلات(TPS) جدا گردید و روزانه 150 عدد تخم تازه میزبان پرورشی مربوطه در اختیار هر زنبور قرار داده شد و تخم‎های روز قبل به تفکیک نگهداری شدند. آزمایشات در دمای 1 ? 25 درجه سانتی‌گراد، دورة نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و رطوبت نسبی 5? 50 درصد انجام گرفت. طول دوره پیش از بلوغ (جنینی، لاروی و شفیرگی) در زنبورهای TPE و TPS به‌ترتیب 12و11 روز بود. این زنبورها فاقد دوره پیش از تخمریزی بوده و قادرند بلافاصله بعد از خروج از تخم تخمریزی کنند. میانگین طول دوره تخمریزی، دوره بعد از تخمریزی، طول دوران بلوغ و طول عمر حشرات ماده در زنبورهای گروه TPE به‌ترتیب 24/8،
09/2، 33/10 و 33/22 روز و در زنبورهایTPS به‌ترتیب 17/5، 77/1، 93/6 و 93/17 روز تعیین شد که این مقادیر بصورت معنی‌داری در زنبورهای پرورش یافته بر روی بید آرد بیشتر از زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات بود. تعداد کل تخم گذاشته شده توسط هر فرد ماده در طول عمر خود، درصد تفریخ تخم‌ها و نسبت افراد ماده تولید شده در زنبورهایTPE به‌ترتیب 3/97، 86/91 و53/0 و در زنبورهای TPSبه‌ترتیب 6/71،
81/95 و 70/0 محاسبه گردید که تعداد تخم گذاشته شده در زنبورهای TPE بیشتر از ‍TPS بود ولی درصد تفریخ تخم‌ها و نسبت افراد ماده در زنبورهای TPS بیشتر از TPE بدست آمد. با اینکه درصد تفریخ تخم و نسبت افراد ماده تولید شده در زنبورهای TPS بالاتر بود ولی از آنجاییکه زنبورهای TPE بصورت معنی‌داری تعداد تخم بیشتری تولید کرده بودند، لذا در نهایت تعداد افراد ماده تولید شده توسط زنبورهای TPE بیشتر از زنبورهای TPS بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبورهای TPE و TPS به ترتیب 257/0 و 281/0 محاسبه گردید که در زنبورهای پرورش یافته روی بید آرد اندکی پایینتر یود. با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای محاسبه شده می‎توان اظهار داشت که زنبور T. pintoi با تخم‎های بید آرد سازگاری بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها