مطالعه اثرات تنش خشکی بر صفات مختلف و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ماش

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک ,فنولوژیک , کمی و تعیین بهترین ژنوتیپ مقاوم به خشکی از طریق شاخصهای مقاومت به خشکی و ترسیم بای پلات ششصد اکوتیپ ماش در دو طرح آگمنت جداگانه تحت دو شرایط تنش وبدون تنش مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج حاصل از این پژوهش درصد تغییرات صفات در اثر تنش خشکی نشان داد که تنش خشکی تاثیر منفی بر کلیه ارقام مورد بررسی دارد. بیشترین آسیب مربوط به ارتفاع گیاه و کمترین آسیب مربوط به وزن صد دانه ,شاخص برداشت و طول غلاف بود . نتایج حاصل از بررسی و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی نشان داد که شاخصهای تحمل به تنش, میانگین هندسی و حسابی بهره وری مناسب بوده و گزینش بر اساس آنها می تواند ژنوتیپهای مقاوم را شناسایی کند . ژنوتیپهای394,170,17,1 به عنوان ژنوتیپهای با عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و بدون تنش شناخته شد . از طرفی با توجه به آنکه ژنوتیپهای شناخته شده در ناحیه مطلوب بای پلات نیز قرار گرفت این ژنوتیپها به عنوان ژنوتیپهای با پتانسیل عملکرد بالا در هر دو محیط تنش و بدون تنش معرفی گردیدند .

کلیدواژه‌ها