تحلیل فایده – هزینه کشت پسته در نی‌ریز فارس

نویسنده

چکیده

در شهرستان نی‌ریز، زارعین تمایل ویژه‌ای به کشت پسته پیدا کرده‌اند. میزان تولید پسته در سال زراعی
77-1376، 5000 تن بوده که حدود 95 درصد از تولید پسته استان فارس را به خود اختصاص داده است. بنابراین بررسی اقتصادی کشت پسته در این منطقه بسیار با اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه تهیه یک راهنما برای اتخاذ تصمیمات تولیدی، تعیین بازده، هزینه بالقوه و تنظیم بودجه مزرعه می‌باشد. علاوه بر آن سودآوری کشت پسته از روش تحلیل فایده – هزینه مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، نمونه‌ای شامل 180 تولید کننده به کمک روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سال زراعی 77-1376 جمع‌آوری گردید. در این مطالعه از روش تحلیل ارزش کنونی جهت ارزیابی اقتصادی استفاده گردید. نتیجه اساسی نشان داد که ارزش کنونی خالص طرح با نرخ بهره 18 درصد مثبت و برابر 985986862 ریال و همچنین نرخ بازده پروژه (کشت 100 هکتار پسته) ‌6/25 درصد می‌باشد که در مقایسه با نرخ رسمی اعتبارات بلند مدت بانکی (18%) این پروژه سودآور است.

کلیدواژه‌ها