اثر کم آبیاری در آخر فصل بر ترکیبات میوه انگور رقم «مرلوت»

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت میوه های انگور قرمز رقم «مرلوت» پژوهشی در سال1381 در مزرعه آزمایشی دانشگاه اودینه (شمال شرق ایتالیا) اجرا گردید. در این مطالعه بوته های هشت ساله انگور که روی پایه «SO4»پیوند شده بودند، انتخاب شدند. بوته های شاهد از شروع رسیدن میوه (60 روز پس از تمام گل) تا برداشت محصول مقدار قابل ملاحظه ای باران حدود 70 میلیمتر دریافت کردند، در حالیکه بوته های تحت تنش فقط در دو نوبت 60 و 103 روز پس از تمام گل با کمی آب حدود 2 میلیمتر در هر نوبت آبیاری شدند. طی آزمایش وزن و حجم حبه، مواد جامد محلول (بریکس)، میزان اسید کل، pH آب انگور، میزان فنول کل و غلظت آنتوسیانین تا زمان برداشت اندازه گیری شد. محاسبات آماری، تجزیه واریانس و مقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشان داد که میزان فنول کل، آنتوسیانین، pH، میزان اسید کل، وزن و اندازه حبه در زمانهای اندازه‌گیری در تیمار شاهد و تحت تنش خشکی اختلاف معنی دار داشتند. میزان اسید کل در تیمار شاهد بطور معنی دار بیشتر بود اما pH آب انگور در تیمار تنش خشکی بالاتر از شاهد بود. غلظت فنول کل و آنتوسیانین در تیمار تنش خشکی بالاتر از تیمار شاهد بود. تنش خشکی اندازه حبه (وزن وحجم) را کاهش داد. ضرایب همبستگی بین غلظت آنتوسیانین و مواد جامد محلول (85/0 = r)، pH آب انگور (76/0 = r) و اندازه حبه (51/0 = r) مثبت و معنی دار و بین آنتوسیانین با میزان اسید کل (78/0- = r) و پتانسیل آب ساقه(48/0- = r) منفی و معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها