بررسی فنولوژی (نسبت به رشد میزبان) وتغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم

نویسنده

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی فنولوژی آفات گندم نسبت به میزبانشان در طی سالهای 1378 و 1379 در دو مزرعه واقع در روستاهای سراب یاس و ازنا در استان لرستان انجام گرفت. برای رسیدن به این هدف از روشهای لی و هوی استفاده شد. براساس مطالعات انجام شده مشخص گردید که آفات مهم گندم بترتیب اهمیت در استان لرستان شامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae) به عنوان آفت کلیدی، تریپس گنـدم Haplothrips tritici Kurdjumov (Thys: Thripidae) و شته گندم Schizaphis graminum Rondani (Hom:Aphididae) دررسته تغذیه‌ای شیره‏خواران‌وسوسک برگخوار گندمLema melanopa L. (col: Chrysomelidae) در رسته تغذیه‏ای برگخواران می‏باشند. در میان آفات مزبور سن گندم بیشترین همبستگی را با کل آلودگی در مناطق مورد بررسی داشته و به عنوان آفت کلیدی مطرح می‏گردد. حداکثر آلودگی به سن گندم در مرحله رسیدگی اتفاق می‏افتد. در طی مراحل رشد ساقه، تشکیل خوشه و گلدهی که هنوز گیاه شاداب است، تراکم جمعیت تریپس گندم با کمی نوسان در حد بالایی قرار دارد. حداکثر آلودگی شته گندم در مرحله‏ای که همه خوشه‏ها و سنبله‏ها از غلاف برگ خارج شده‏اند، بوجود می‏آید. حداکثر تراکم سوسک برگخوار در حدود زمان تشکیل کامل برگ انتهایی(برگ پرچم) بوجود می‏آید. همچنین بررسی تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم در مناطق مورد مطالعه نشان ‏داد که تراکم اکثر آفات در حدود اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد در نقطه اوج می‏باشد.

کلیدواژه‌ها