اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

نویسندگان

چکیده

تاثیر افزایش اسید‌آسکوربیک به عنوان مکمل غذائی کرم ابریشم، با غلظتهای 1، 2 و 3 درصد در رژیم غذایی لاروهای سن چهارم و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در یکی از هیچ ماده‌ای بعنوان تیمار استفاده نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید. لاروها تا سن چهارم از برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می‌شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره لاروی روزانه یک نوبت از برگهای غنی شده با اسید آسکوربیک تغذیه می‌کردند. گروهی از لاروها فقط در سن پنجم لاروی تحت تیمار اسید‌آسکوربیک قرار گرفتند. برای غنی‌سازی، محلولهای تهیه شده بر روی برگها اسپری گردید. نتایج نشان داد که بسیاری از خصوصیات زیستی و اقتصادی حشرات از جمله وزن لاروی، وزن پیله، وزن قشر ابریشمی و شفیره اختلاف معنی‌داری با شاهد داشتند، و این افزایش در حشرات ماده بیش از حشرات نر بود. وزن لاروی با 7/13درصد افزایش نسبت به شاهد بیشترین درصد افزایش وزن را در روز پنجم سن 5 لاروی در تیمار اسید آسکوربیک 2% نشان داد. این ترکیب توانست حداکثر 7/4 % افزایش وزن در پیله‌های استحصالی ایجاد نماید. تعداد و وزن تخم‌ها نیز در اکثر پروانه‌‌ها در مقایسه با شاهد اختلاف معنی‌داری نشان داد، ولی بطور نسبی این غلظتها نه تنها باعث افزایش درصد تفریخ تخمها نشدند بلکه در برخی از تیمارها موجب کاهش آن گردیدند.

کلیدواژه‌ها