تعیین عمل ژن ها و وراثت پذیری بعضی از صفات مرتبط با کیفیت برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل گرافیکی دای آلل

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی عمل ژن و وراثث پذیری بعضی از صفات مرتبط با کیفیت در ارقام مختلف برنج، پنج لاین خالص از ارقام اصلاح شده خارجی، داخلی و محلی شامل ارقام IR28 ، گیل 3، دم سیاه، غریب و سنگ جو در قالب یک طرح دای آلل ناقص با هم تلاقی داده شدند. در مرحله بعد تنوع صفات میزان آمیلوز دانه، دمای ژلاتینی شدن و قوام ژل دانه برنج برای همة ژنوتیپ‌ها (والدین وF1 ها) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری را برای تمام صفات مورد بررسی نشان داد به دلیل عدم تحقق فرضیات دای آلل برای صفت دمای ژلاتینی شدن تجزیه و تحلیل دای آلل در مورد این صفت انجام نگرفت. تجزیه ژنتیکی صفت میزان آمیلوز دانه بیانگر سهم بیشتر عمل افزایشی نسبت به عمل غالبیت ژنها بود، به علاوه وراثت‌پذیری خصوصی بالای برآورد شده برای صفت مذکور بیانگر پتانسیل بالای انتخاب برای این صفت بود. برای صفت قوام ژل دانه در ارقام برنج مورد مطالعه نقش عمل غالبیت ژنها بیشتر از عمل افزایشی ژنها بود، بنابراین بعنوان یک عامل مطلوب گزینش نمی‌تواند مد نظر به نژادگران نبات باشد و صرفاً در رابطه با تولید رقم‌های هیبریدF1 می‌تواند حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها