تحلیل ضریب دبی جزئی سرریزهای جانبی مایل در کانال های غیرمنشوری مستطیلی

نویسندگان

چکیده

سرریزهای جانبی از جمله سازه هایی می باشند که به طور گسترده ای در سیستم های آبیاری، زهکشی اراضی و فاضلاب شهری استفاده می گردند. در این تحقیق تاثیر شیب مایل تاج سرریز برروی ضریب دبی جزئی در جریانهای زیر بحرانی در کانالهای منشوری و غیر منشوری مستطیلی بررسی گردیده است. با انجام 600 ازمایش یک مدل ریاضی براساس در نظر گرفتن المانهایی در طول سرریز ارائه گردید. نتایج نشان میدهد که مدل ارائه شده بخوبی می تواند رفتار توزیع آب برروی سرریز را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها