تعیین بیووارهای جدایه‌های Pseudomonas fluorescens جدا شده از مناطق مهم سیب‌زمینی کاری ایران و بررسی توانایی تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور در آنها

نویسندگان

چکیده

از غده‌ها و خاک مزارع سیب‌زمینی استانهای همدان، اصفهان، اردبیل و تهران، 170 جدایه از سودوموناسهای فلورسنت با استفاده از محیط کشت Pseudomonas agar F جداسازی گردید. پس از بررسی نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های محلول سلولی آنها، 28 جدایه انتخاب و خصوصیات فنوتیپی آنها تعِِِِیین گردید. تمام جدایه‌ها روی محیط کشت Pseudomonas agar F تولید رنگ فلورسنت نمودند و قادر به هیدرولیز ژلاتین و تولید آرژنین دی هیدرولاز و اکسیداز بوده و اکثراً توانایی احیاء نیترات را داشتند. رشد در 4 درجه سانتی‌گراد و تولید لیسیتیناز در همه جدایه‌ها مثبت و رشد در 41 درجه سانتی‌گراد در تعدادی از جدایه‌ها مثبت بود. اغلب جدایه‌ها از نظر تولید لوان منفی بودند و واکنش HR روی برگ توتون، تولید رنگ غیر فلورسنت و فعالیت پکتولیتیکی در تمام جدایه‌ها منفی بود. تمام جدایه‌ها ازقندهای ال- آرابینوز، دی- زایلوز، دی – گالاکتوز و سوکروز تولید اسید و از اسیدهای دی- آلانین و ال- تارتاریک اسید تولید قلیا کردند. استفاده از آدونیتول، اتانول و ژرانیول در تمام جدایه‌ها منفی بود. استفاده از سوربیتول، ترهالوز، مزواینوزیتول، بوتیرات، والرات، فنیل استات، نیکو تینات و بوتیل آمین در تعدادی از جدایه‌ها مثبت و در تعدادی از آنها منفی بود. با توجه به ویژگیهای فنوتیپی بررسی شده، جدایه‌های مورد مطالعه به عنوان P. fluorescens شامل بیووارهای III، IV و V تشخیص داده شدند که بیووار III این باکتری بیشترین جمعیت را در میکروفلور گیاه سیب زمینی داشت. از لحاظ نقوش الکتروفورز پروتئین نیز بین جدایه‌هایی که در بیووارهای مختلف باکتریP. fluorescens قرار گرفتند اختلافات جزئی وجود داشت. نماینده‌های بیووارهای مختلف این باکتری در شرایط آزمایشگاهی تولیدکننده آنتی بیوتیک و سیدروفور بودند.

کلیدواژه‌ها