مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسیدگی و الگوهای سنتز پروتئین در جنین بذور خواب و بدون خواب در گندم نان (Triticum aestivum)

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه صفت خواب و دوره پس از رسیدگی، تعداد 30 رقم گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1380 کشت گردید. صفات تاریخ خوشه‌دهی، تاریخ گلدهی و مرحله رشدی زادکس 92 در طی فصل رشد یادداشت برداری شدند. خوشه‌ها در مرحله رشدی زادکس 92 جمع آوری شدند و بلافاصله درصد رطوبت بذر آنها اندازه‌گیری شد. آزمون خواب بذر در دو شرایط حرارتیC°10 و C°20 انجام گردید و با توجه به نتایج، شاخص خواب تعریف شد. به علاوه جهت تعیین دوام خواب در بذر، آزمون دوره پس از رسیدگی به مدت شش هفته انجام شد. برای تعیین فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز عدد فالینگ نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی در میان ارقام ایرانی به لحاظ صفات مطالعه شده وجود دارد که می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی مقاومت به جوانه‌زنی قبل از برداشت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین جهت شناخت هر چه بیشتر اساس مولکولی حفظ یا شکستن خواب بذر، الگوی الکتروفورزی پروتئینی جنین گندم‌های خواب و غیرخواب در مراحل اولیه جذب آب و تحت تیمارهای حرارتی متفاوت مطالعه گردید. نتایج تفاوتهایی را در سنتز پروتئین‌ها و همجنین شدت بیان آنها در میان ارقام خواب و بدون خواب نشان داد.

کلیدواژه‌ها