تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر بور و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج ( (Oryza sativa L. در یک خاک آهکی (fine, mixed, mesic,Fluventic Haploxerepts)، آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت سطح بور (0، 5/2، 5 ، 10 ، 20 ،40 و80 میلی گرم بور در کیلوگرم خاک به صورت اسید بوریک)، سه سطح روی (0، 5 و 10 میلی گرم روی در کیلوگرم خاک از دو منبع سولفات و اکسید روی) و در سه تکرار بر روی برنج رقم قصرالدشتی انجام گرفت. کاربرد روی باعث افزایش معنی دار تعداد پنجه، عملکرد ماده خشک و نیز غلظت روی، بور و پتاسیم در بافت گیاهی برنج گردید. غلظت فسفر با مصرف روی کاهش قابل توجه‌ای یافت ولی غلظت آهن تحت تاثیر قرار نگرفت. مصرف بور باعث افزایش غلظت بور ، فسفر و پتاسیم در گیاه شد ولی غلظت آهن را کاهش داد. در صورت عدم کاربرد روی، مصرف بور در سطح 5/2 میلی گرم باعث افزایش قابل توجه عملکرد ماده خشک گردید. در حضور مقادیر مناسب روی از هر کدام از دو منبع افزایش ماده خشک تا سطح 5 میلی گرم بور در کیلوگرم ادامه یافت. نتایج همچنین نشان می دهند که کاربرد روی در خاکهای با بور نسبتا زیاد قادر به کاهش اثرات سوء سمیت بور و درنتیجه افزایش عملکرد برنج می باشد.

کلیدواژه‌ها