تنوع گونه‌ای کنه‌های خاکزی بالاخانوادة بررسی Uropodoidea (Acari: Mesostigmata) در منطقة تهران

نویسندگان

چکیده

طی مطالعات و نمونه برداری‌هایی که از تابستان 1380 تا زمستان 1381 در منطقه تهران انجام شد کنه‌های خاکزی بالاخانواده Uropodoidea از خاک باغها و پارک‌های مناطق مختلف تهران جمع‌آوری و شناسایی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از وجود 10 گونه کنه از 4 جنس و 3 خانواده مربوط به بالاخانواده مذکور می‌باشد. نمونه Trichouropoda sp. بدلیل اینکه تنها یک کنه نر از آن یافت شد شناسایی آن مقدور نگردید. گونه‌های جمع‌آوری شده عبارتند از: Nenteria sp. ، N. breviunguiculata Willmann, 1949، N. stylifera (Berlese, 1904)، Trichouropoda sp. و T. cf. elegans Kramer, 1882 از خانوادة Trematuridae و Uroobovella fimicola Berlese, 1903، U. marginata (Koch, 1839)، U. obovata Can. & Berlese, 1884 و U. cf. pulchella (Berlese, 1904) از خانوادة Urodinychidae و گونةْ Uropoda orbicularis Muller, 1776 از خانوادة Uropodidae. نتایج این تحقیق نشان داد که در خاک‌های دارای مواد آلی فراوان، تنوع و فراوانی این کنه‌ها زیاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها