ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه (Aloe barbadensis Mill)

نویسندگان

چکیده

صبرزرد (Aloe barbadensis Mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان 22 محیط کشت اولیه، 7 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره‌ها 3 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت‌پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر اساس طرح کاملاً تصادفی، شاخص‌های ارتفاع شاخساره، تعداد شاخساره و قهوه‌ای شدن محیط ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصل، حداکثر ارتفاع شاخساره در استفاده از محیط کشت MS دارایIAA (1 mg/l) ، kinetin (1 mg/l) و BA (1 mg/l) بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که حداکثر تعداد شاخساره با متوسط 67/5 عدد به ازای هر ریزنمونه و حداقل میزان قهوه‌ای شدن محیط با استفاده از محیط کشت‌ MS دارای IAA (1 mg/l) وKinetin (1.5 mg/l) و MS دارای Kinetin (1 mg/l) ،BA (1 mg/l) و IBA (1 mg/l) حاصل شد که بر این اساس بکارگیری این دو محیط کشت جهت حداکثر پرآوری در ریزازدیادی آلوئه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها