تجزیه و تحلیل ژنتیکی عطر و طعم برنج به کمک نشانگر رپید و روش کلاسیک

نویسندگان

چکیده

برنج یکی از مهمترین گیاهان زراعی بوده و دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور می‌باشد. عطر و طعم یکی از صفات مهمی است که نقش اساسی در بازارپسندی و قیمت برنج داراست. در تحقیق حاضر سعی گردید تا کارآیی نشانگر مولکولی (OPAG-08) رپید همبسته با ژن کنترل کنندة عطر و طعم برنج در نسل در حال تفکیک F2 مورد ارزیابی قرار گیرد و از آن در انتخاب بوسیلة نشانگرهای مولکولی MAS) 1) استفاده گردد. برای تحقق این موضوع، در سال اول رقم معطر رشتی در رقم غیر معطر IR28 تلاقی داده شد. سپس نسل F1 را در سال زراعی بعد (سال دوم) کشت کرده و بذر تودة F2‌ از آن بدست آمد و در سال سوم بذر F2 کشت گردید. از DNA تک بوته‌های نسل دوم برای انتخاب گیاهان معطر به کمک نشانگر OPAG-08)) رپید استفاده گردید. بذور حاصل از آن (بذور F3) نیز برای تست آللی استفاده شدند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فنوتیپی عطر و طعم برنج در نسل F2 ‌نشان داد که این صفت با دو ژن به نسبت 15:1 (به ترتیب ارقام معطر:غیر معطر) با احتمال 95 درصد کنترل می‌شود. گیاهان هموزیگوس معطر F2 در آزمایشگاه از طریق تست آللی بذور F3 (فنوتیپینگ) مشخص گردیدند. سپس آزمون گیاهان هموزیگوس معطر نسل F2 از طریق نشانگر مولکولی رپید (ژنوتیپینگ) صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان کارآیی این نشانگر در انتخاب مولکولی (MAS) برابر با 62/70 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها